249 views

ญี่ปุ่นให้คำมั่นที่จะสนับสนุนการบูรณาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


EN-385530-thumbx248   EN-385531-thumb248x

แหล่งที่มาภาพ: Kyodo News

 

ในการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.58 ที่ผ่านมา  นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย Shinzo  Abe  ได้รับการคาดหวังที่จะแสดงท่าที “การสนับสนุนอย่างเต็มที่” ต่อการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน  ซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมาย โดยนายอาเบะมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการบูรณาการประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคอาเซียนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์

อนึ่ง ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการแก่ประเทศอาเซียนมาโดยตลอด เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการมีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงอย่างเข้มแข็งระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน  บทบาทของญี่ปุ่นในเรื่องเหล่านี้ เป็นความพยายามที่จะเพิ่มอิทธิพลด้านเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่จีนกำลังมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

ขณะที่จีนได้นำเสนอวิธีการตอบสนองต่อความต้องการความต้องการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของเอเชียโดยการเป็นผู้นำการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) นาย Abe ได้ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 เกี่ยวกับความคิดริเริ่มที่จะให้เงินทุนจำนวน  110 พันล้านดอลล่าร์ เพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในเอเชียใน 5 ปีข้างหน้า

 

แหล่งที่มา:  https://english.kyodonews.jp/news/2015/11/385487.html

 

Leave a Comment