164 views

TPP โอกาสสำหรับเศรษฐกิจชะลอตัวของญี่ปุ่น


ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) จะผลักดันญี่ปุ่นเข้าสู่การแข่งขันในตลาดเต็มรูปแบบ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกและเป็นการนำเข้าอาหารราคาถูก ซึ่งประเด็นนี้อาจเป็นภัยคุกคามต่อเกษตรกร แต่ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ เพราะภายใต้ข้อตกลงการค้า TPP ญี่ปุ่นจะลดภาษี 95% ของรายการสินค้าทั้งหมด ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดสำหรับยังข้อตกลงการค้าใด ๆ ที่ญี่ปุ่นได้เคยลงนามมา (ประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ของญี่ปุ่นกำจัดภาษี 99.9% ของสินค้าอุตสาหกรรม) ซึ่งการกำจัดภาษีนี้จะทำให้ธุรกิจขยายตัวนำไปสู่การเจริญเติบโต

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นจะลดภาษีศุลกากรของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งหมด และ 81% ของผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางทะเลสำหรับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ป่าไม้ และประมง ญี่ปุ่นจะลดภาษีลงใน 1,885 รายการ ส่งผลให้ราคาผัก ผลไม้จากต่างประเทศและรายการอื่น ๆลดลงสำหรับผู้บริโภคในญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ทั้งที่ญี่ปุ่นได้พยายามแสวงหาวิธีการที่จะปกป้องผู้ผลิตสินค้าเกษตรในประเทศ ซึ่งรวมข้าว เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์นม  ซึ่งอัตราการขจัดภาษีของญี่ปุ่น ด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทางทะเลนี้เป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดในบรรดา 12 ประเทศสมาชิก TPP ผู้ผลิตในประเทศโดยทั่วไปต่อต้านการเปิดตลาดให้ต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน แต่บางคนก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสที่จะเพิ่มการส่งออก เพราะตลาดในประเทศหดตัวเนื่องจากจำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลง

รัฐบาลญี่ปุ่น ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในการรองรับผลกระทบในทางลบต่อผู้ผลิตของญี่ปุ่น ปัจจุบัน รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะซื้อข้าวญี่ปุ่นมากขึ้น เพื่อสงวนรักษาไว้เพื่อที่จะยกเลิกการนำเข้า อย่างไรก็ตาม แทนที่จะปกป้องเกษตรกรผู้ปลูก รัฐบาลควรจะทำให้ข้าวมีราคาถูกลงเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ ในขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโต

 

แหล่งที่มาข่าว:  http://asia.nikkei.com/Features/Trans-Pacific-Partnership/Landmark-pact-a-chance-to-jump-start-aging-Japanese-economy

 

Leave a Comment