251 views

ตรวจผู้ป่วยเมอร์สรายสุดท้ายของเกาหลีใต้ไม่พบเชื้อ


12

ภาพจาก Website: www.bangkokbiznews.com

สรุปข่าว – กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ได้ประกาศว่า ผู้ป่วยไวรัสเมอร์สรายสุดท้ายซึ่งเป็นชายวัย มีผลการตรวจเป็นลบ แต่อย่างไรก็ตามเกาหลีใต้จะสามารถประกาศว่าปลอดเชื้อไวรัสเมอร์สได้จะต้องรอให้ครบ 28 วัน หลังจากไม่สามารถพอเชื้อจากผู้ติดเชื้อรายสุดท้ายตามหลักการของ WHO โดยแพทย์ผู้รักษาอาการของผู้ป่วยรายนี้ได้ใช้ความพยายามในการตรวจเชื้อเมอร์สของผู้ป่วยด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่าปกติ เนื่องมาจากปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของตัวผู้ป่วย

แหล่งที่มา Website: english.chosun.com Retrieved October 10, 2015

Leave a Comment