165 views

“Youth Hope Fund” ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างงานให้คนรุ่นใหม่


เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายนประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮสั่งการให้คณะรัฐมนตรีวางแผนจัดตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มการสร้างงานให้คนรุ่นใหม่

จากการประชุมกับคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีปาร์คได้อภิปรายถึงการก่อตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้คนรุ่นใหม่ โดยกองทุนดังกล่าวจะไม่ใช้งบประมาณของรัฐ ดำเนินงานในฐานะกองทุนการเงินเพื่อให้การช่วยเหลือทางด้านสังคม งบประมาณจากกองทุนนี้จะใช้ในการฝึกอาชีพแก่คนรุ่นใหม่และจะเริ่มโครงการนำร่องกิจการด้านสังคม โดยประธานาธิบดีจะมอบเงินจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนประธานาธิบดี (ประมาณ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่กองทุนดังกล่าวทุกเดือน คาดว่าคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วย

ประธานาธิบดีปาร์คและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการแบ่งภาระการปฏิรูปตลาดแรงงาน ผลักดันร่วมกับสหภาพแรงงานต่างๆ ลูกจ้างและรัฐบาล เนื่องจากอัตราการว่างานของคนรุ่นใหม่ช่วงอายุ 15-29 ปีอยู่ที่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ (Hwang Sung-hee, 2015).

เอกสารอ้างอิง

Hwang Sung-hee (2015). President Park to donate $US17,000 to fund aimed at boosting jobs for youths.[online]. Available http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nseq=183386.

Leave a Comment