230 views

การฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังอยู่ในจุดที่ยาก


ญี่ปุ่นเผชิญภาวะเงินฝืดมากว่า 15 ปี รัฐบาลนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ที่ได้ดำเนินนโยบาย Abenomics ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้าง  กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลยังคงมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน ภาวะเงินฝืดยังไม่ดีขึ้น วงจรเศรษฐกิจที่ดี (virtuous cycle) เกิดขึ้นช้า บริษัทเอกชนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังไม่เพิ่มค่าจ้าง ธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งพยายามผลักดันให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ เป็นการเพิ่มความเจ็บปวดให้กับคนญี่ปุ่นที่มีเงินเดือนคงที่มากขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าเพิ่ม แต่ค่าจ้างไม่เพิ่ม นอกจากนี้ จำนวนผู้หญิงที่กลับเข้ามาทำงานยังคงมีไม่มาก การกระตุ้นการส่งออกยังคงไม่ได้ผลมากนัก

กล่าวได้ว่า การดำเนินนโยบาย Abenomics ของรัฐบาล ซึ่งหวังจะสิ้นสุด 15 ปีของภาวะเงินฝืดในญี่ปุ่น และนำไปสู่การเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก กำลังอยู่ในจุดที่ยากมากขณะนี้

ในการแก้ไข นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้ปรับขึ้นภาษีการขายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่หดตัวมากในไตรมาสที่ 2   นอกจากนี้ ยังได้เสนอมาตรการที่จะทำให้ตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น สนับสนุนการอพยพเข้าเมือง เปิดทำการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กระตุ้นผู้หญิงให้เข้ามาทำงานในตลาดแรงงานมากขึ้น  

ประเด็นเหล่านี้ นักวิจารณ์กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ไม่ได้เห็นผลแค่ข้ามคืน ต้องใช้เวลานาน และจำเป็นต้องใช้ต้นทุนทางการเมืองสูงมาก

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่าจับตามองว่ารัฐบาลนาย Abe จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้ดีขึ้นได้หรือไม่ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่

 แหล่งที่มาข่าว:  http://money.cnn.com/2014/08/28/news/economy/japan-abenomics/?iid=EL

Leave a Comment