214 views

พยาบาลส่วนใหญ่คิดที่จะลาออกจากงานจากการสำรวจ (18/08/2015)


กว่าร้อยละ 90 ของผู้ที่ประกอบอาชีพพยาบาลในไต้หวันคิดที่จะลาออกจากงานหลังจากได้มีการสำรวจเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยการสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดย 1111 Job Bank หนึ่งในกลุ่มผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในไต้หวัน ซึ่งจากการสำรวจได้แสดงผลว่าร้อยละ 90 ของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลต้องการลาออกจากงาน ส่วนร้อยละ 50 ต้องการที่จะไปประกอบอาชีพอื่น

สาเหตุหลักสามประการที่ทำให้พยาบาลในไต้หวันอยากลาออกจากงานได้แก่ 1) การไม่ให้ความเคารพจากแพทย์ 2) ระบบการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 3) ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน ทั้งนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ด้วย เช่น ภาระงานที่มากและการทำงานภายใต้ความกดดัน ความไม่สมดุลระหว่างงานกับรายได้ การสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าพยาบาลที่ทำหน้าที่มามากกว่า 5-7 ปี ส่วนใหญ่เริ่มที่จะมองหาตำแหน่งเติบโตในที่อื่น ส่วนผู้ที่ทำงานมากกว่า 7-9 ปี ส่วนใหญ่ต้องการที่จะเปลี่ยนสายอาชีพ

สำหรับพวกที่ต้องการที่จะเปลี่ยนสายอาชีพส่วนใหญ่นั้น ต้องการที่จะเปลี่ยนไปทำงานที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมความงาม การบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และตำแหน่งด้านบริหาร นักวิชาการและนักการศึกษา และงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเภสัช เป็นต้น

พยาบาลส่วนใหญ่หวังที่จะฝึกฝนให้มีความเป็นมืออาชีพ แต่ก็ต้องยอมแพ้เมื่อมีชีวิตหลังแต่งงานและมีครอบครัว  การสำรวจนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,551 คน

 

 

Leave a Comment