429 views

นโยบายด้านความมั่นคงของโซลต่อเอเชีย: แนวทางใหม่ของการฑูตเกาหลีใต้


 

 

โซลได้ประกาศนโยบายด้านความมั่นคง (Seoul Defense Dialogue-SDD) ในเอเชียโดยมุ่งเน้นการดำเนินการทูตแบบพหุภาคีกับสองภูมิภาคคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้กับจีนแนวนโยบายพื้นฐานของ SDD คือ “การร่วมมือกันทางด้านความมั่นคงและสันติภาพ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านความมั่นคงและสร้างความไว้วางใจด้านการทหารในเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งบนคาบสมุทรเกาหลี โดยโซลเริ่มใช้ SDD เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2012 ในช่วงแรกนั้นมีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของประเทศต่างๆเข้าร่วมจำนวน 7 ประเทศ แต่ในปัจจุบันได้ขยายไปเป็นจำนวน 24 ประเทศ แนวความคิดหลักของ SDD ในปัจจุบันคือ

1)      ถึงแม้ว่าประเทศต่างๆในเอเชียจะมีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ แต่ความจริงแล้วยังขาดซึ่งความร่วมมือด้านความมั่นคง ดังนั้น SDD จึงเป็นพื้นฐานสำหรับความร่วมมือแบบพหุภาคีสำหรับความก้าวหน้าในเรื่องความมั่นคงในเอเชีย

2)      จากการที่เกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และปล่อยขีปนาวุธและรัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมี ประเทศต่างๆจึงอยู่ในสภาพการณ์ที่มีอันตรายจากอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูง รัฐมนตรีด้านความมั่นคงของประเทศต่างๆจึงเห็นความสำคัญในความจริงดังกล่าวและนี่คือความรับผิดชอบและบทบาทต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและต่อสังคมโลก

3)      ในเรื่องความไม่มั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21 จึงได้สร้างความร่วมมือขึ้นใหม่ระหว่างสถาบันทางทหารกับพลเรือนและบทบาทของสถาบันทหารต่อความมั่นคงในโลกไซเบอร์

4)      รัฐมนตรีด้านความมั่นคงของประเทศต่างๆได้อภิปรายกันถึงประสิทธิผลในการแก้ปัญหาและแนวทางในการเผชิญกับการโจมตีในโลกไซเบอร์ในระดับของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงต่างๆ

5)      จากการที่สหรัฐอเมริกาได้ลดงบประมาณทางด้านความมั่นคง รัฐมนตรีด้านความมั่นคงของประเทศต่างๆจึงรวบรวมกรณีต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิกจากหลายประเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในการจัดการทางด้านความมั่นคง (Hwang Jae-ho, 2013)

บทวิเคราะห์ เรื่องความมั่นคงนั้นเกาหลีใต้มีความกระตือรือร้นเนื่องมาจากต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆ เช่น เรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่ยังแก้ไขไม่ได้หรือการถูกโจมตีในโลกไซเบอร์ จึงได้เจรจากับประเทศต่างๆในเอเชีย-แปซิฟิกและเริ่มใช้ SDD เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2012  ทั้งนี้ในการประชุม ASEAN-Republic of Korea ครั้งที่ 16 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ประเทศบรูไน ประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ ของเกาหลีใต้ได้เน้นในเรื่องความเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างอาเซียนและเกาหลีใต้ จะนำมาซึ่งความมีสันติภาพร่วมกันด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งของความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง การรุ่งเรืองไปด้วยกันด้วยการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยปีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับอาเซียนนั้นดำเนินมาครบรอบปีที่ 25 แล้ว และในเดือนธันวาคม 2014 การประชุม ASEAN-Republic of Korea  จะจัดขึ้นที่เกาหลีใต้ (www.president.go.kr, 2013)   โดยประเทศต่างๆในเอเชีย-แปซิฟิกต่างก็เห็นถึงความสำคัญในการยกระดับความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเพราะเป็นเรื่องของความอยู่รอดของรัฐต่างๆและหลายประเทศก็เผชิญกับภัยคุกคามต่างๆ เช่น เรื่องเขตแดนในทะเล อาวุธนิวเคลียร์ ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ หรือภัยธรรมชาติต่างๆ อีกทั้งสหรัฐอเมริกาที่เคยเข้ามาดูแลเรื่องความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิกก็มีอิทธิพลลดลง

เอกสารอ้างอิง

Hwang Jae-ho. (2013). Seoul Defense Dialogue: New horizons for Korea’s diplomacy. [online].  Available: http//www.koreaherald.com/view.php?ud=20131113000664.

www.president.go.kr. (2013). The 16th ASEAN-Korea Summit Held in Brunei. [online].  Available: http//www.president.go.kr/.

 

 

 

Leave a Comment