280 views

ญี่ปุ่นจะประกาศเพิ่มความช่วยเหลือด้านสุขภาพในการประชุม G-7 ครั้งถัดไป


ที่มา// http://www.japantimes.co.jp/news/2015/07/06/national/politics-diplomacy/japan-emphasize-health-care-aid-next-g-7/#.VaTSLvntmko, JULY 6, 2015

ในการจัดประชุม G-7 ปีหน้าซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ รัฐบาลนายอาเบะได้พิจารณามาตรการเน้นขยายความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน และการรักษาพยาบาลให้กับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งจะเป็นหนึ่งประเด็นสำคัญของนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น

จากร่างยุทธศาสตร์รัฐบาลปี 2016-2020 ในด้านสุขภาพและการแพทย์ซึ่งจะนำมาใช้ในเร็วๆ นี้ มีจุดเด่นคือการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งจะสร้างความมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็นในราคาที่สมเหตุสมผล ขณะที่ญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพแม่และเด็ก และการควบคุมโรคติดเชื้อในนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศอยู่แล้ว แต่ในยุทธศาสตร์ใหม่นี้จะเน้นความสำคัญของการดูแลสุขภาพคนทุกรุ่นจากทารกจนถึงผู้สูงอายุ รัฐบาลจะพิจารณาส่งเสริมการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) โดยอุดหนุนผ่านโครงการสุขภาพระหว่างประเทศ ในการประชุม G-7 ปีหน้าในชื่อ “Ise-Shima” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม ที่จังหวัดมิเอะ โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น กล่าวว่า รัฐมนตรีด้านสุขภาพของกลุ่ม G-7 จะพบปะหารือกันก่อนการประชุมในเมืองโกเบ ซึ่งโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมนี้

ญี่ปุ่นซึ่งมีคนที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาตั้งแต่ปี 2013 และได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ทางการทูตด้านสุขภาพระหว่างประเทศ แต่ความพยายามนี้ยังคงได้รับการยอมรับน้อย ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ญี่ปุ่นจะต้องดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนา และต้องเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อการเปิดคลินิกดูแลสุขภาพพร้อมกับจัดหายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ในเบื้องต้นญี่ปุ่นจะนำร่องในประเทศเคนยาโดยให้เงินกู้ 4 พันล้านเยนสำหรับดำเนินโครงการด้านสุขภาพ

Leave a Comment