221 views

เกาหลีใต้ผลักดันมาตรการสกัดเมอร์ส


4

ภาพจาก Website: http://www.thairath.co.th

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสเมอร์สในเกาหลีใต้ที่มียอดผู้ติดเชื้อ 181 คน ทำให้รัฐบาลต้องออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์สที่ว่า หากผู้ติดเชื้อคนใดฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคจะมีโทษจำคุกและต้องเสียค่าปรับที่รุนแรงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดคำสั่งกักตัวและการไม่บอกความจริงกับเจ้าหน้าที่ว่าติดเชื้อได้อย่างไร อาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 2 ปี หรือปรับ 20 ล้านวอน (ประมาณ 609,653 บาท) บังคับใช้แทนกฎหมายเดิมที่ปรับไม่เกิน 2 ล้านวอน (ประมาณ 60,965 บาท)

แหล่งที่มา Website: http://www.thairath.co.th Retrieved June 28, 2015

Leave a Comment