230 views

ญี่ปุ่นและประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกร่วมประชุมการจัดการภัยพิบัติ


ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/354059.html, May 22, 2015

http://asiapacificsd.iisd.org/events/seventh-japan-pacific-islands-leaders-meeting-palm-7/

http://www.forumsec.org/pages.cfm/newsroom/press-statements/2015-media-releases/

การประชุมสุดยอดผู้นำประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 7 หรือ The seventh Pacific Islands Leaders Meeting (PALM 7) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2015 ที่เมือง  Iwaki จังหวัด Fukushima ซึ่งเป็นเวทีที่ญี่ปุ่นจะได้ร่วมหารือกับ 16 ประเทศสมาชิกในประเด็นที่อยู่ในความกังวลการเผชิญปัญหาท้าทายร่วมไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อพิพาททางทะเล รวมถึงร่วมกันหามาตรการในการจัดการปัญหาเหล่านี้ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในธีม “We are Islanders: Commitment to the Pacific from Iwaki, Fukushima: Building Prosperous Future Together” โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมหารือก่อนวันประชุมจริงไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2015 ที่กรุงโตเกียว ระหว่างการประชุมเตรียมความพร้อมนี้ คณะผู้แทนประเทศสมาชิกได้ร่วมอภิปรายหารือกับรัฐบาลญี่ปุ่น ที่มุ่งประเด็นที่เกิดขึ้นร่วมกันในภูมิภาค ที่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดกรอบการทำงานซึ่งมีเป้าหมายขับเคลื่อนความร่วมมือและการบูรณาการในภูมิภาค ที่ประชุมเห็นควรให้ สถาปณาหุ้นส่วนการพัฒนา ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มดังกล่าวได้มีความริเริ่มจัดขึ้นโดยประเทศญี่ปุ่นในปี 1997 ซึ่งมีข้อตกลงการทุก 3 ปี ครั้งล่าสุดจัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2012 ในเมืองโอกินาวา โดยญี่ปุ่นจะใช้เวทีเสวนานี้ในการกระชับความสัมพันธ์กันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรเเปซิฟิกอีกด้วย

PALM3

 

ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/354059.html

Leave a Comment