214 views

รัฐบาลญี่ปุ่นเลือกพื้นที่สำหรับการกำจัดกากนิวเคลียร์ระดับสูงในขั้นตอนสุดท้าย


ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/353936.html TOKYO, May 22, Kyodo

nuclear wast

ที่มา// http://www.world-nuclear.org/info/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/radioactive-waste-management/

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับรองผลการศึกษาฉบับแก้ไขเกี่ยวกับนโยบายเบื้องต้นของการกำจัดกากนิวเคลียร์กัมมันตภาพรังสีระดับสูงขั้นสุดท้าย โดยได้กำหนดโครงการดำเนินงานซึ่งรัฐบาลจะเลือกพื้นที่ในลิสที่เสนอมาบนพื้นฐานตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ แทนการรอให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสถานที่กำจัดขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ ภายใต้แนวทางดังกล่าวของรัฐบาล นับได้ว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขครั้งแรกในรอบ 7 ปี ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างช้าๆ ในแต่ละกระบวนการของการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2002 เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาที่ยากต่อการจัดการ ดังเช่นที่ญี่ปุ่นได้เร่งดำเนินการเปิดการทำงานของเครื่องปฏิกรนิวเคลียร์หลังจากเกิดเหตุการระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน  Fukushima เมื่อปี 2011

Leave a Comment