208 views

การก่อตั้งกองทุนญี่ปุ่นเพื่อลดปัญหาความยากจนในเด็ก


ที่มา// http://www.japantimes.co.jp/news/2015/04/03/national/social-issues/fund-works-reduce-child-poverty/#.VTjGKSHtmko, April 3, 2015

นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ประกาศจัดตั้งกองทุนเด็กเพื่อช่วยบรรเทาความยากจนในประเทศ ซึ่งพบว่ามีเด็ก 1 ใน  6 เป็นคนยากจน กองทุนนี้จัดตั้งต่อเนื่องจากปีที่แล้วตามกฎหมายให้ความช่วยเหลือด้านอาหารซึ่งมุ่งแก้ปัญหาประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิเคราะห์ว่าเป็นถึงประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก แต่ยังพบเด็กที่ขาดแคลนอยู่ ซึ่งนักวิจัยญี่ปุ่นได้แสดงความคิดเห็นว่า รัฐบาลได้ระบุให้การแก้ปัญหาความยากจนในเด็กเป็นวาระของชาติ แต่รัฐควรสร้างหลักประกันทางการเงินและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเชิงรูปธรรมของการลดอัตราความยากจนด้วย โดยจากสถิติในปี 2012 พบว่าเด็กที่มีอายุ 17 ปีลงมาต้องอยู่ในสภาวะยากจนสูงถึงร้อยละ 16.3 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ OECD พบว่า ในอังกฤษอยู่ในอัตราร้อยละ 9.8 และร้อยละ 21.2 ในสหรัฐฯ และอัตราความยากจนเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 54.6 ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศ OECD

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้มีความพยายามอย่างหนัก โดยการพบปะกับกลุ่มผู้นำทางธุรกิจเพื่อขอการสนับสนุนทางยุทธศาสตร์ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือลูกคนแรกในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม องค์กร NGO ญี่ปุ่นด้านเด็กได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาลว่ามีความก้าวหน้าน้อยมาก เนื่องจากรัฐไม่ยอมยืดหยุ่นเรื่องการใช้จ่ายงบช่วยเหลือ แต่ในด้านการรณรงค์ในประเทศถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะสามารถปรับปรุงและลดปัญหาการเลือกปฏิบัติและอคติของชาวญี่ปุ่นที่ต่อต้านการช่วยเหลือคนยากจน

ปัญหาความยากจนของเด็กญี่ปุ่นซึ่งพบในครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ส่วนใหญ่มีหลายสาเหตุ เช่น แม่ต้องทำงานหนัก ไม่มีเวลาดูแลลูก ทำให้ลูกต้องถูกฆาตกรรมจากแก๊งวัยรุ่น หรือปัญหาเด็กยากจนพยายามฆ่าตัวตาย ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขผ่านกองทุนของเอกชนเพื่อลดปัญหาความยากจนในเด็ก เช่น การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าอาหาร การช่วยเหลือหางานล่วงเวลา เพื่อให้เด็กได้แบ่งเบาภาระจากครอบครัว และกองทุนกู้ยืมสำหรับเด็ก เป็นต้น

poverty

source// http://www.japantimes.co.jp/news/2015/04/03/national/social-issues/fund-works-reduce-child-poverty/#.VTjGKSHtmko

 

Leave a Comment