204 views

คณะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นให้ความเห็นต่อการนำแบบเรียนจริยธรรมที่ผลิตโดยรัฐไปใช้ในโรงเรียน


ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2013/11/255168.html, TOKYO, Nov. 7, Kyodo

สรุปข่าว/ ตามที่คณะผู้เชี่ยวชาญกระทรวงการศึกษาได้ให้ข้อเสนอว่าความรู้ทางจริยธรรมควรจะได้รับการยกระดับให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น จึงได้มีการพัฒนาแบบเรียนวิชาจริยธรรมโดยรัฐขึ้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ ได้ตั้งข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ในความคลุมเครือของหลักสูตรตลอดกระบวนการพัฒนาและความยุ่งยากต่อการนำไปใช้จริง รวมถึงเป็นแบบเรียนที่ผลิตโดยรัฐซึ่งแตกต่างจากแบบเรียนวิชาอื่นๆ ที่ผลิตโดยภาคเอกชนที่มีความหลากหลายมากกว่า (ผ่านการตรวจสอบอนุมัติโดยกระทรวงการศึกษา)

ต่อข้อสังเกตและการถกเถียงในประเด็นต่างๆ ของแบบเรียนที่รัฐผลิตขึ้นนี้ทำให้กระทรวงการศึกษาและพรรคร่วมรัฐบาลได้ประกาศที่จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องความเป็นไปได้ของแนวคิดดังกล่าว ดังนั้นคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการศึกษาจึงได้เพิ่มความเข้มข้นในแบบเรียนให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งจะนำเสนอร่างรายงานนี้ในที่ประชุมในต้นสัปดาห์หน้า ก่อนที่จะร่วมอภิปรายและทบทวนแบบเรียนรอบสุดท้ายในปลายปีนี้ และจะดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอเพื่อที่จะให้ทันนำไปใช้จริงในปี 2015

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ฝ่ายปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านการศึกษาของรัฐบาลได้ริเริ่มแนวคิดนี้เพื่อขานรับต่อความต้องการของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งแบบเรียนจริยธรรมที่นำเสนอได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรของโรงเรียนที่จะเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมด้วยความมุ่งหวังในการลดพฤติกรรมการรังแกกันในกลุ่มเด็กนักเรียน แต่ข้อเสนอนี้ก็ล้มเหลวไม่ได้รับการรับรองจากคณะที่ปรึกษาระดับสูง

textbooks

 

ที่มาภาพ: http://media.nola.com/news_impact/photo/japan-earthquake-textbook-donationjpg-b5b672c6add1daf9.jpg

วิเคราะห์ข่าว/ จากข่าวจะเห็นได้ว่านอกจากการมุ่งเน้นฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นก็มีการพัฒนาด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ดังเช่นความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือการจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาด้านการศึกษาที่ได้ผลิตแบบเรียนวิชาจริยธรรมเพื่อสร้างความตระหนักของบรรทัดฐานทางสังคมและลดพฤติกรรมการรังแกกันในกลุ่มเด็กนักเรียน หากได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงแบบเรียนดังกล่าวในแง่มุมต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ซึ่งได้เรียกร้องให้มีการพิจารณาการพัฒนาแบบเรียนนี้อย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนหลักระเบียบวิธีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมที่จะใช้ในโรงเรียน โดยเฉพาะข้อคำนึงในการใช้แบบเรียนบังคับในหลักสูตรเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถแก้ปัญหาจริยธรรมของนักเรียนได้

Leave a Comment