197 views

ที่ประชุม UN รับรองกรอบการทำงานฉบับใหม่ กำหนดเป้าหมาย 7 ข้อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ


ที่มา// http://www.japantimes.co.jp

ในการประชุมแห่งสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (The U.N. World Conference on Disaster Risk Reduction) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2558 ณ เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ มีมติข้อตกลงกรอบการทำงานฉบับใหม่ซึ่งกำหนดเป้าหมายและกรอบเวลาในการปฏิบัติการบรรเทาความเสี่ยงและลดความเสียหายจากภัยพิบัติที่มีความถี่และระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภายใต้แผนปฏิบัติการ 15 ปี ฉบับใหม่นี้มีข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุมจากคณะผู้แทนมากกว่า 180 ประเทศ ได้กำหนดเป้าหมาย 7 ประการ เพื่อลดการเสียชีวิต จำนวนเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องบรรลุให้ได้ภายในปี 2030 โดยในที่ประชุมตกลงที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านสุขภาพและการศึกษา ทั้งให้คำมั่นที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาที่มีความเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงการเพิ่มจำนวนระบบการเตือนภัยแต่เนิ่นๆ ในประเทศที่มีความเสี่ยงให้มากขึ้

นอกจากนี้ กรอบการทำงานดังกล่าวยังระบุเป็นครั้งแรกถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นความร่วมมือจากภาคเอกชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างหลากหลายเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการเรียกร้องให้ภาคประชาสังคมและกลุ่ม  NGO ให้มีบทบาทการทำงานแบบเชิงรุกในการเตรียมรับมือภัยพิบัติเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มผู้นำในประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีกลุ่มผู้สนใจราว 40,000 ราย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในงานด้วย ซึ่งผู้ร่วมการประชุมชาวญี่ปุ่นได้นำเสนอบทเรียนต่างๆ ที่ได้จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี 2011 และการดำเนินความพยายามฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ให้กลับมามีสภาพเดิมด้วย

disaster2

 

ที่มา// http://english.kyodonews.jp/photos/2015/03/342157.html

Leave a Comment