195 views

2 สตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อเด็กหญิง


ที่มา// http://www.bernama.com/bernama/v8/wn/newsworld.php?id=1118520

นาง Michelle Obama สตรีหมายเลข 1 แห่งสหรัฐฯ กระชับความร่วมมือกับสตรีหมายเลข 1 ของญี่ปุ่น นาง Akie Abe ในการประชุมโต๊ะกลมเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาของเด็กหญิงในประเทศกำลังพัฒนา ณ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา โดยทั้งสองยืนยันความร่วมมือทวิภาคีที่จะช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสจากทั่วโลกให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยญี่ปุ่นประกาศมอบเงินจำนวน 42,000 ล้านเยนหรือประมาณ 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลา 3 ปี นับจากปี 2015 เป็นต้นไป เพื่อเสริมพลังและสนับสนุนความเท่าเทียมด้านการศึกษาของเด็กผู้หญิง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของญี่ปุ่นที่พยายามส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงให้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากความริเริ่มโครงการ “Let Girls Learn” ของนางโอบามา ที่ต้องการขยายโอกาสให้กับเด็กหญิงทั่วโลกสามารถเข้าเรียนจนจบการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งมีเป้าหมายช่วยเด็กหญิงอย่างน้อย 62 ล้านคนที่ไม่สามารถเรียนหนังสือให้กลับเข้าชั้นเรียนได้

us-japan 1st ladies.jpg1

 

source- http://english.kyodonews.jp/news/2015/03/342229.html

Leave a Comment