144 views

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนวิพากษ์รายงานของ UN ว่าด้วยผลกระทบจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะต่อประชาชนญี่ปุ่น


ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2013/10/252995.html, NEW YORK, Oct. 24, Kyodo

สรุปข่าว/ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติได้วิพากษ์วิจารณ์รายงานของ UN ที่ตรงข้ามกับความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของรังสีจากเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะต่อประชาชนในประเทศญี่ปุ่น โดยการสัมมนานี้จัดขึ้นโดยสหรัฐฯ และกลุ่ม NGOs ญี่ปุ่น ซึ่งผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางสุขภาพ (Anand Grover) ได้หยิบยกประเด็นในข้อสรุปของรายงานที่ว่า “ไม่มีอะไรต้องกังวลสำหรับประชาชนที่สัมผัสกับรังสีหลังจากเหตุการณ์ที่ฟุกุชิมะ” ซึ่งเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบของรังสีปรมาณู โดยคณะกรรมการได้ศึกษาถึงระดับและผลกระทบของการได้รับรังสีจากเหตุการณ์ภัยพิบัตินิวเคลียร์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 พบว่า ไม่มีผลการวินิจฉัยในประชาชนทั่วไปที่แสดงให้เห็นว่ามีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นของผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสารกัมมันตภาพรังสีอย่างที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้นาย Grover ซึ่งได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2012 และได้ศึกษาสถานการณ์จากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงข้อมูลที่ว่าเมื่อเราสัมผัสสารกัมมันตรังสีแล้วก็ไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ความเป็นไปได้ว่าปริมาณต่ำอาจมีผลร้ายต่อสุขภาพ พร้อมทั้งยังกล่าวว่า การสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบต่อการตัดสินใจเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่หลักของรัฐบาล และสาธารณชนก็มีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลนี้ โดยคณะผู้เสนอรายงานพิเศษฯ เป็นนักวิจัยอิสระที่ได้รับมอบหมายจาก UN ให้ดำเนินการศึกษาในประเด็นสิทธิมนุษยชน และสามารถดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ได้หากรัฐบาลอนุญาต ขณะเดียวกันตัวแทนด้านสิทธิมนุษยชนประจำกรุงโตเกียว (Mari Inoue) ก็ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขข้อมูลในรายงาน (UNSCEAR) ซึ่งควรครอบคลุมมาตรการต่างๆ และควรมีข้อเสนอให้มีการศึกษาผลกระทบอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน และอาจเร็วเกินไปในตอนนี้ที่จะบ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกัมมันตรังสีจะมีอันตรายต่อสุขภาพในอนาคต โดยมีหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนในญี่ปุ่นรวม 64 องค์กรได้ลงนามในแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการแก้ไขรายงานใหม่

un-ngo

 

ที่มาภาพ: http://japandailypress.com/human-rights-experts-call-for-revisions-to-un-report-on-fukushima-radiation-2538523/

วิเคราะห์ข่าว/ ข้อมูลจากข่าวแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยจากภาคประชาสังคมที่ต้องการมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับสารกัมมันตรังสี ซึ่งประชาชนญี่ปุ่นมีบทเรียนหลายครั้งจากสารกัมมันตรังสีทั้งจากเหตุการณ์ภัยพิบัติและภาวะสงครามในอดีต โดยเฉพาะในปัจจุบันญี่ปุ่นต้องเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยพิบัติที่มีความถี่มากขึ้น ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อชาวญี่ปุ่นด้วย เช่นเดียวกับในกรณีดังกล่าวที่รายงานฉบับเต็มของ UNSCEAR ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนข้อค้นพบต่างๆ ที่คาดว่าจะมีการเผยแพร่ต่อไปนั้น หากได้มีข้อถกเถียงจากภาคประชาสังคมที่มีต่อข้อมูลในรายงาน โดยได้แสดงออกถึงความคาดหวังต่อรายงานไว้ว่าควรจะต้องเป็นผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ประมวลไว้ได้ครอบคลุมและทันสมัยมากที่สุด ทั้งยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

Leave a Comment