248 views

ศาลสูงสุดตัดสินว่าการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของญี่ปุ่นในปี 2013 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ


567

ภาพจาก ttnewsflash.com

สรุปข่าว – ศาลสูงสุดญี่ปุ่นได้ตัดสินว่า ความแตกต่างกันของน้ำหนักคะแนนเสียงในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกปี 2013 นั้น ขัดต่อหลักการในรัฐธรรมนูญว่าด้วยความเท่าเทียมของผู้ออกเสียงลงคะแนน โดยในกรณีของกรุงโตเกียวที่มีผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งจำนวนประมาณ10 ล้าน 7 แสนคน มีวุฒิสมาชิกได้ 5 คน หรือมีวุฒิสมาชิก 1 คน ต่อประชากรประมาณ 2 ล้านกว่าคน ในขณะที่จังหวัดทตโตะริ ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประมาณ 480,000คน กลับมีวุฒิสมาชิกได้หนึ่งคน อันหมายความว่า น้ำหนักคะแนนเสียงของจังหวัดทตโตะริจะมีค่าเป็น 4.47 เท่าของค่าน้ำหนักคะแนนเสียงของกรุงโตเกียว

แหล่งที่มา Website: http://www3.nhk.or.jp/ Retrieved November / 27, 2014

วิเคราะห์ข่าว – กรณีการตัดสินของศาลสูงสุดดังกล่าว หากมองไปที่นิยามของคำว่า ประชาธิปไตยจาก H.J. Laski ที่ว่า ประชาธิปไตย คือ ความปรารถนาของมนุษย์ที่จะยอมรับนับถือและรักษาไว้ซึ่งความสำคัญของตนเอง ตลอดจนความเท่าเทียมเสมอภาคระหว่างบุคคล จะเห็นได้ว่า ค่าน้ำหนักคะแนนเสียงในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกญี่ปุ่นระหว่างจังหวัดทตโตะริกับกรุงโตเกียวมีความแตกต่างกันถึง 4.47 เท่า จนอาจกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของญี่ปุ่นในปี 2013 ไม่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยที่ว่าด้วยความเสมอภาคตามที่ศาลสูงสุดญี่ปุ่นได้ตัดสินไว้นั่นเอง

Leave a Comment