233 views

จีนยุติการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะจากนักโทษประหาร


สำนักข่าว CCTV ของจีนรายงานว่า ทางการจีนประกาศยุติการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะจากนักโทษซึ่งถูกประหารชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป โดยหลังจากนี้การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะในประเทศจีนจะมาจากการบริจาคโดยสมัครใจเท่านั้น

จากรายงานของคณะกรรมการว่าด้วยการรับบริจาคอวัยวะของประเทศจีน (China’s Organ Donation Committee – ODC) 65% ของการบริจาคมาจากผู้เสียชีวิต ซึ่ง 90% ของการบริจาคข้างต้นมาจากนักโทษที่ถูกประหารชีวิต โดยประเทศจีนเพิ่งเริ่มรณรงค์การบริจาคอวัยวะโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตามกระแสตอบรับจากสาธารณชนยังคงน้อย

Huang Jiefu ประธาน ODC อธิบายว่ากระแสตอบรับดังกล่าว โดยมากเกิดจาก ระบบความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิม และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยปริมาณความต้องการอวัยวะยังคงมีสูงกว่าจำนวนอวัยวะที่พร้อมให้บริจาคอยู่มาก

อนึ่ง ทุก ๆ ปี มีผู้ป่วยในประเทศจีนที่ขึ้นบัญชีรอการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะกว่า 3 แสนคน แต่มีเพียง 1 ใน 30 เท่านั้น ที่้ได้รับการเปลี่ยนถ่ายจริง

แม้จะไม่มีการระบุถึงเหตุผลที่ชัดเจน แต่น่าเชื่อได้ว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นความพยายามของรัฐบาลจีนเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของจีนให้เข้ากับปทัสถาน (norms) สากล อาทิ สิทธิพลเมืองเหนือเนื้อตัวร่างกาย เป็นต้น นอกจากนั้น อาจมองได้ว่าเป็นการขจัดภาพความไม่โปร่งใสในการเข้ารับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความเปลี่ยนแปลงกล่าวน่าจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์และอวัยวะในตลาดมืดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาท้าทายทางการจีนต่อไปในอนาคต

Leave a Comment