187 views

จีนเพิ่มดัชนีตรวจคุณภาพอากาศตามเวลาจริงใน 338 เมืองทั่วประเทศ


10885275_892826360758185_6761110298315029598_n

สำนักข่าว CCTV ของทางการจีน รายงานว่า ดัชนีตรวจคุณภาพอากาศตามเวลาจริง (realtime‬ ‪‎air‬ ‪‎quality‬ index) จะนำมาใช้ใน 338 เมือง ทั่วประเทศจีน โดยเริ่มตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป

สถานีตรวจอากาศจำนวนทั้งสิ้น 1,436 สถานี ได้ดำเนินการติดตั้งในเมืองต่าง ๆ เพื่อรายงานความหนาแน่นของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม 6 ชนิด อาทิ ฝุ่นละอองทีมีขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน (Particle Matter 2.5 หรือ PM 2.5) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide)

อนึ่ง มลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาท้าทายที่รัฐบาลจีนกำลังเผชิญหน้า และเร่งบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากนโยบายที่มุ่งเน้นการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรม ในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นดาบสองคมที่ส่งผลโดยตรงต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจีน และนำมาสู่ปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมา เช่น การให้บริการทางสาธารณสุขอันเนื่องมาจากโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ปัญหามลพิษทางอากาศยังนำมาซึ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมโลก เกี่ยวกับการไร้ความรับผิดชอบ (responsibility) ของจีน ที่มีต่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางอากาศ ซึ่งส่งผลต่อการรับภาพการขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่ย่อมมาพร้อมกับเงื่อนไข หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของจีนในการเมืองโลก

Leave a Comment