228 views

“Discussion on Non-Traditional Security Issues” ผู้นำไทยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่


 

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมอาเซียน-เกาหลีสมัยพิเศษในโอกาสที่ความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลีใต้ดำเนินมาครบรอบ 25 ปี   นายกรัฐมนตรีอภิปรายในหัวข้อ “Discussion on Non-Traditional Security Issues”

เมื่อวันที่12 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุม BEXCO พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้าร่วมการประชุมอาเซียน-เกาหลีสมัยพิเศษ ในช่วงที่ 2 ได้อภิปรายในหัวข้อ “Discussion on Non-Traditional Security Issues” เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและเกาหลีใต้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ  โดยสรุปแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นอกจากความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเกาหลีใต้ในด้านอื่นจะได้รับการยกระดับแล้ว การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลพวงของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการขยายตัวของความเชื่อมโยงในภูมิภาค เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด รวมถึงโรคติดต่อร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่ เช่นอีโบลา ทุกประเทศในภูมิภาคต้องร่วมมือกันเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ เช่นเรามีประสบการณ์การแพร่ระบาดของโรคซาร์และหวัดนก การเกิดเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย  ส่วนปัจจุบันต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังเช่นในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ไต้ฝุ่นฮากูปิดพัดผ่านฟิลิปปินส์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก และเหตุการณ์เรือประมงของเกาหลีใต้ล่มในทะเลแบริ่ง มีผู้เสียชีวิตและสูญหาย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และประธานาธิบดีเกาหลีใต้  ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการประชุมเพื่อรับมือและบรรเทาภัยพิบัติสำหรับภูมิภาคเอเชียที่จะจัดขึ้นที่เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่นในต้นปี 2015  ในเรื่องทรัพยากรน้ำไทยพร้อมให้การสนับสนุนเกาหลีใต้อย่างเต็มที่เพื่อให้การประชุมน้ำโลกครั้งที่ 7 ที่เกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพในปี 2015  และไทยขอสนับสนุนเกาหลีใต้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไฟป่าโลกครั้งที่ 6  ในปี 2558 อาเซียนมีพื้นที่ป่าเขตร้อนร้อยละ 15 ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าร้อยละ 20  ของโลกและอาเซียนกับเกาหลีใต้มีความร่วมมือด้านป่าไม้ในการจัดการและอนุรักษ์ป่าไม้ที่ยั่งยืน  (ทำเนียบรัฐบาล, 2014).

บทวิเคราะห์

ในยุคปัจจุบันประชาคมโลกเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากความเจริญทางเทคโนโลยีซึ่งรัฐ ภูมิภาคและประชาคมโลกต้องเตรียมการรับมือหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นข้ามเขตแดนของรัฐต่างๆและมีความรุนแรงมากขึ้น  “Traditional Security Issues” เป็นประเด็นการศึกษาแบบดั้งเดิม เน้นเรื่องความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทหารและการเมือง ความอยู่รอดของรัฐ ทำอย่างไรไม่ให้เกิดสงคราม? แต่เมื่อมาถึงยุคโลกาภิวัตน์พบว่าเรื่อง “Non-Traditional Security Issues” ส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐด้วย ผู้นำ,นักวิชาการหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970s เป็นต้นมา Non-Traditional Security Issues เช่น เรื่อง ความมั่นคงทางด้านพลังงาน ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ความแห้งแล้ง น้ำท่วม การสูญเสียป่าไม้-สัตว์ป่า การขาดแคลนอาหาร ภูเขาไฟระเบิด ยาเสพติด ฯลฯ

เอกสารอ้างอิง

ทำเนียบรัฐบาล. ข่าวทำเนียบรัฐบาล.(2014).[online].  Available:  http://www.thaigov.go.th/th/government-th1/item/88283-id88283.html.

 

 

Leave a Comment