186 views

จีนเร่งปฏิรูปโรงพยาบาลรัฐ


0013729e4abe0d14d86301

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีน รายงานว่า สภาประชาชนจีนจะส่งเจ้าหน้าที่ 12 ทีม เข้าไปตรวจสอบและปรับปรุงโรงพยาบาลรัฐในระดับมณฑลให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิรูปของประเทศ

ทีมเจ้าหน้านี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและการวางแผนครอบครัว, คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ และหน่วยงานด้านอาหารและยา จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบโรงพยาบาลในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

โรงพยาบาลประจำมณฑลครอบคลุมประชากรกว่า 900 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด แต่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาในการให้บริการทางด้านการแพทย์อยู่

รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่า ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยในประเทศจะใช้บริการโรงพยาบาลรัฐประจำมณฑลเป็นที่แรก แต่ในความเป็นจริง มากกว่าร้อยละ 20 เลือกที่จะพบแพทย์ในโรงพบาลใหญ่ในเมือง ซึ่งไม่ส่งต่อผู้ป่วย

การปฏิรูปโรงพยาบาลรัฐประจำมณฑลเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของการปฏิรูประบบการแพทย์และสาธารณสุขของจีน ซึ่งเป็นแผนการที่จะสร้างระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลให้ทันสมัย และขจัดการแข่งขันในเรื่องราคายาและมาตรฐานขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วย

ทีมตรวจสอบได้รับความวางใจว่าจะแก้ไขปัญหาทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐเพื่อที่จะสามารถซื้อยาและจัดสรรอุปทานการให้บริการได้อย่างโปร่งใส ดังนั้น พวกเขาจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของท้องถิ่นในเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น การให้ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ การกระจายบุคลากร, การจัดจำแนกการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วย ฯลฯ

การปฏิรูปมาตรฐานระบบการแพทย์และสาธารณสุขนี้ถูกนำเสนอออกมาเมื่อปี ค.ศ. 2009 ซึ่งเน้นไปที่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาในระดับรากหญ้าและการเข้าบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

 

 

Leave a Comment