242 views

ประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ (Park Geun-Hye) กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC 2013


 

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ ได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยประธานาธิบดีปาร์คได้เน้นถึงผลของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน

“การใช้มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจสามารถเอาชนะวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้แบบชั่วคราว สภาพการณ์ที่ยั่งยืนนั้นจะต้องถูกกระตุ้นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม”

“ด้วยทิศทางการไหลที่งดงามของแม่น้ำฮัน (Han River) เสมือนเป็นแนวทางของนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นเรื่อยๆที่ถูกคาดหวังว่าจะดึงดูดแรงงานหลายล้านคนเข้ามาเป็นกำลังการผลิต”

“กังนัม สไตล์ เป็นเพลงที่สนุกในจำนวนที่มีอยู่ไม่มาก เป็นตัวอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกของเกาหลีใต้”

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ กล่าว  ทั้งนี้เธอยังกล่าวถึงสาเหตุที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลีใต้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะมีกระบวนการใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคุณค่าทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้เข้าสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ได้มีในเฉพาะเกาหลีใต้เท่านั้น แต่มีในทุกประเทศทั่วโลก ไม่มีขีดจำกัดไม่เหมือนทรัพยากรทางธรรมชาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลของทุกประเทศน่าจะกระตุ้นและเปลี่ยนนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าในทางการค้า เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ (Park Geun-Hye, 2013)

บทวิเคราะห์  “ปาร์ค กึน เฮ” สังกัดพรรคแซนูรี (Saenuri Party)  เป็นนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมที่มีแนวความคิดสนับสนุนการค้าเสรี (Free trade) เป็นอย่างยิ่งและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานของพรรคที่สนับสนุนระบอบการเมืองแนวเสรีประชาธิปไตยและระบอบเศรษฐกิจแนวทุนนิยมเสรี (Liberal capitalism)   โดยเธอได้เน้นถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ดังที่ได้กล่าวไว้ในคำแถลงนโยบายเศรษฐกิจว่าจะสร้างงานและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้โดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างจักรกลใหม่ของการเติบโต ตลาดใหม่และงานใหม่ๆ (Park Geun Hye, 2013)  การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเป็นหลักนั้นอาจจะไม่ใช่แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง

Park Geun Hye. (2013). Creative Economy. [online]. Available:http//www.saenuriparty.kr/

Creative Economy. [online]. Available:http//www.saenuriparty.kr/.

Park Geun Hye. (2013). Creative Economy Requires Stimulus. [online]. Available:http://www.apec2013.or.id/index.php/read/c/2013/10/07/1404/President-Park-Geun-Hye:-Creative-Economy-Requires-Stimulus.

 

 

 

Leave a Comment