101 views

ญี่ปุ่นสอนเด็กที่มีความบกพร่องอย่างไร


ข่าว:   เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา  (2542-2557 ) ได้มีการจัดสร้างโรงเรียนประถมขึ้นในย่านชุมชนแออัดใหญ่ที่สุดในเคนยา ทางตะวันออกของแอฟริกาโดยมีคนญี่ปุ่น เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ปัจจุบันมีเด็กยากจนเรียนอยู่ที่นี่กว่า 500 คน  … ปี 2557 นี้_ทางโรงเรียนส่งเด็กนักเรียนคนหนึ่งมาเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

 เด็กหญิงผู้นี้ ต้องการเรียนรู้ว่า _ญี่ปุ่นสอนเด็กที่มีความบกพร่องอย่างไร และ_อยากส่งเสริมให้มีการนำระบบที่คล้ายคลึงกันมาใช้ในชุมชนแออัด  เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรกภาษาไทย.   ตุลาคม 30, 2557. รู้โลก มองญี่ปุ่น : ส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กผู้มีความบกพร่องในเคนยา.   http://bit.ly/1x3nDW2; http://bit.ly/1DDj4oJ;  http://bit.ly/1tptndj )

การคิดเชิงวิพากษ์  (Critical  Thinking)

เมื่อ โรงเรียนประถมในย่านชุมชนแออัดในเคนยาซี่งมีคนญี่ปุ่น เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง  นั้น … ส่งเด็กนักเรียนคนหนึ่งไปเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก…เด็กหญิงผู้นี้    ต้องการเรียนรู้ว่า   … (1) ญี่ปุ่นสอนเด็กที่มีความบกพร่องอย่างไร  และ  … (2) อยากส่งเสริมให้มีการนำระบบที่คล้ายคลึงกันมาใช้ในชุมชนแออัดฯ  (http://bit.ly/1x3nDW)

Life is like a trumpetif you don’t put anything into it, you don’t get anything out of it.” (William Christopher Handy)

แหล่งข้อมูล: http://bit.ly/1x3nDW2http://bit.ly/1DDj4oJ

Leave a Comment