156 views

ครึ่งหนึ่งของคนทำงานในเกาหลีใต้มีรายได้น้อยกว่า 2 ล้านวอน (31/10/2014: Chosun Ilbo)


ครึ่งหนึ่งของคนทำงานในเกาหลีใต้มีรายได้น้อยกว่า 2 ล้านวอนต่อเดือน (1 ดอลล่าร์=1,057 วอน) สถิติการจ้างงานของเกาหลีใต้ได้ระบุว่า 49.7 เปอร์เซ็นต์ ของคนทำงาน 18.73 ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 2 ล้านวอนต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 1 ล้านวอนต่อเดือนมีจำนวน

Leave a Comment