Archive for August, 2014

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนเกาหลีใต้ทรงเน้นการให้อภัยและรวมกันเป็นหนึ่ง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา 5 วันในช่วงวันที่ 14-18 สิงหาคม 2014 นับว่าเป็นครั้งที่ 3 ที่ประมุขของศาสนจักรนิกายโรมัน คาทอลิกเสด็จเยือนเกาหลีใต้ถัดจากการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ในปี 1984 และปี 1989 <SPAN

ระบำปลูกข้าว จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าว:   ระบำปลูกข้าวจัดแสดงขึ้นที่เขตอุเคะโดะในเมืองนะมิเอะของจังหวัดฟุกุชิมะ เด็ก ๆ สวมชุดกิโมโนสีสดใสเพื่อร่ายรำไปตามจังหวะเพลงในประเพณีเก่าแก่กว่า 200 ปี เพื่อขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์  การแสดงนี้ช่วยร้อยดวงใจของผู้คนให้ยึดโยงกับชุมชนของพวกเขาและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ต่อไป  (เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรกภาษาไทย.  สิงหาคม 13, 2557.  http://bit.ly/1x3nDW2)    ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม  เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามระบบของสังคม ความเชื่อ และการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมของแต่ละกลุ่มชน โดยเฉพาะลักษณะของพิธีกรรม งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  ***แก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ***  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) มรดกทางวัฒนธรรม เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยสื่อมวลชนมืออาชีพ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน หรือในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่า เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นมาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และทำให้คนเหล่านั้นเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเนื่องก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ( http://bit.ly/1pQJRtj)  ทั้งนี้   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม  เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามระบบของสังคม […]

จีนส่งสิ่งของบรรเทาภัย 30 ล้านหยวน ให้ประเทศแอฟริกาตะวันตก

ข่าว:  เมื่อ คืนวันที่ 12 สิงหาคม 2557  โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนประกาศว่า สิ่งของบรรเทาภัยที่มีมูลค่า 30 ล้านหยวนที่รัฐบาลจีนประกาศจะส่งให้ประเทศแอฟริกาตะวันตกที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น ได้ทยอยถึงกรุงโกนากรีเมืองหลวงของกินี  กรุงฟรีทาวน์เมืองหลวงของเชียร์ราลีโอน  และกรุงมันโรเวียเมืองหลวงของไลบีเรียแล้ว  (http://bit.ly/1oIG5hH) ต่อมา เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2557  “ญี่ปุ่นประกาศผลิตยาต้านไวรัสอีโบลาสำเร็จ”  ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทฟูจิฟิล์ม โฮลดิ้ง คอร์ป ของญี่ปุ่น  และ บริษัทยาเมดิ เวคเตอร์ ของสหรัฐอเมริกา  (Japan’s Fujifilm Holdings Corp & U.S. partner MediVector) สามารถผลิตยาต้านไวรัสอีโบลาได้สำเร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอคำรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐ (U.S. Food and Drug Administration) หรือ เอฟดีเอ  (http://bit.ly/1omr19t ;  http://alj.am/1wv7oWT;  http://bit.ly/1t8rbsU ) *** แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557  *** การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) แม้ว่าขณะนี้จีนแผ่นดินใหญ่กำลังเผชิญหน้าภัยพิบัติ:: แผ่นดินไหวขนาด […]

ชายญี่ปุ่น ต้องสงสัยว่า มีลูกหลายคนด้วยวิธีอุ้มบุญ

  ข่าว: ชายชาวญี่ปุ่นอายุ 24 ปี ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นบิดาของเด็ก 9 คนที่เกิดจากการฝากสตรีในประะเทศไทยตั้งครรภ์เป็นแม่ทดแทน  (มีลูกด้วยวิธีอุ้มบุญ) นั้น ตำรวจระบุว่า ชายผู้นี้เคยเดินทางออกจากไทย 2 ครั้ง ในปี 2557นี้   (เมื่อเดือนมีนาคมและกรกฎาคม) พร้อมกับเด็ก 1 คนในแต่ละครั้ง   ซึ่งเด็กสองคนนั้นมีนามสกุลของเขาปรากฏอยู่ในหนังสือเดินทางญี่ปุ่นของตัวเอง และมีข้อมูลอีกด้วยว่าชายคนนี้ใช้หนังสือเดินทางกัมพูชาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง  (NHK  , ข่าวภาคภาษาไทย, 9 สิงหาคม 2557.  http://bit.ly/1tPEEmG)  *** แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557  *** ขณะนี้  ตำรวจกำลังสืบสวนว่า (1) ทำไมชายคนนี้จึงใช้หนังสือเดินทางกัมพูชา   (2) เขาพัวพันกับการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กหรือไม่ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ชุดใหญ่ พิจารณา “ร่างพ.ร.บ.อุ้มบุญ”   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ทท  ( Bangkok Business Broadcasting , Breaking NOW,  http://bit.ly/1rtDKu5)  ***แก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ […]

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จีนแผ่นดินใหญ่

ข่าว:   เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่พระราชวังสวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอู๋ จื้ออู่ อุปทูตจีนประจำไทยเข้าเฝ้า เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวอำเภอหลู่เตียน มณฑลยูนนานของจีน และรับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 หยวน เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (http://bit.ly/1zZpUFe)  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถามถึงผลคืบหน้าในการกู้ภัยแผ่นดินไหวในอำเภอหลู่เตี้ยน มณฑลยูนนานด้วยความห่วงใย ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยที่ประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ ทรงชื่นชมรัฐบาลจีนที่ใช้มาตรการกู้ภัยอย่างทันกาลและมีประสิทธิภาพ  นายอู๋ จื้ออู่ อุปทูตจีนประจำไทยกราบบังคมทูลฯ ว่า รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวยูนนาน และจะนำเงินพระราชทานไปช่วยผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด  (http://bit.ly/1zZpUFe) แหล่งข้อมูล: http://bit.ly/1zZpUFe;  http://bit.ly/1AZJMJB

อินเดียจะเลือกรถไฟหัวกระสุนของใคร?

ข่าว:  คำถาม: อะไรจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ญี่ปุ่นได้รับเลือกในการทำข้อตกลงลงทุนพัฒนารถไฟหัวกระสุนกับอินเดีย?   ญี่ปุ่นจะได้รับเลือกในการทำข้อตกลงลงทุนพัฒนารถไฟหัวกระสุนกับอินเดียได้อย่างไร? … ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรถไฟหัวกระสุนรายใหญ่อื่นๆที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเข้าร่วมแข่งขันเพื่อบุกตลาดอินเดีย ได้แก่  จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน แนวคำตอบ (คำพูดตามกาละเทศะ) : ชิงกันเซ็งของญี่ปุ่นจะได้รับเลือก  ก็ต่อเมื่อ  (1) จะต้องเสนอราคาที่สามารถแข่งขันได้_ เพราะราคาจะมีความสัมพันธ์กับค่าโดยสาร   (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่อินเดีย   (3)  การเป็นหุ้นส่วนของสองประเทศ…ฯลฯ  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ความต้องการซื้อ:_อินเดียต้องการรถไฟหัวกระสุน  เร่งการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการแข่งขันในเวทีโลกและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจแบบสมดุล รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี เสนอแผนการสำหรับเครือข่ายทางรถไฟความเร็วสูงชื่อว่า“Diamond Quadrangle” หรือ “จัตุรัสเพชร” ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมเมืองใหญ่สี่เมือง (Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai) เข้าด้วยกันด้วยเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ทั้งนี้ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา อินเดียสามารถปรับปรุงเครือข่ายถนนขนาดมหึมาของตนเองได้เป็นผลสำเร็จภายใต้โครงการใหญ่“Golden Quadrangle”หรือ “จัตุรัสทอง” _ Network Map of Golden Quadrilateral Highway   ความต้องการขาย:_รถไฟหัวกระสุน […]

ภัยคุกคามจากจีน : สมุดปกขาวฯ ญี่ปุ่น ปี 2014

ข่าว: เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557  รัฐบาลญี่ปุ่นออก “สมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศ” ฉบับประจำปี 2014   ส่อ  “สร้างญี่ปุ่นให้เป็นมหาประเทศทางทหาร”  และ วาดภาพ “ภัยคุกคามจากจีน”  ซึ่งจีนได้ตอบโต้และแสดงความไม่พอใจ  โดยระบุว่า สาระสำคัญของสมุดปกขาวฯดังกล่าว  ไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพียงพอ … สมุดปกขาวป้องกันประเทศฉบับใหม่ของญี่ปุ่นไม่นำพาข้อเท็จจริง วิพากษ์วิจารณ์นโยบายการพัฒนากำลังรบที่เป็นปกติของจีน พยายามก่อสิ่งที่เรียกว่า การคุกคามจากจีนอย่างมีเจตนา จีนขอคัดค้านอย่างเด็ดขาด  ( http://bit.ly/1y8ieNS) “We oppose Japan’s fabrication of the so-called China threat so as to serve its domestic political purposes.”   (Chinese Foreign Ministry spokesman Hong Lei,  http://bit.ly/1oFS6sB ; http://bit.ly/1kK5ay0 )  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ขึ้นต้นด้วย สงครามน้ำลาย ลงท้ายด้วย การละเลงเลือด ซ้ำๆซากๆ มุมมองจากม่านไม้ไผ่_จีนยืนยันความชอบธรรมการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศเชิงป้องกัน และปฏิบัติการทางทะเลภายใต้กรอบกฎหมายทั้งในและระหว่างประเทศ […]

เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว…ดีต่อภาคการส่งออกของไทย

ข่าว: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2557 _ กรณี การหารือทวิภาคีกับสถาบันการเงินต่างประเทศได้แก่  Citibank  Standard Chartered Bank   Nomura Securities   Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.  และ  Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities  เมื่อวันที่  2 – 3 พฤษภาคม 2557 ได้มีการหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการฟื้นตัวดีขึ้น และ…ภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่น่าจะสามารถขยายตัวโดยมีแรงหนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นร่วมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของไทยให้สามารถทยอยฟื้นตัวขึ้นมาจากภาคการผลิตของอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรแปรรูป  …_การประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ  Mr. Takehiko Nakao ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการลงทุนในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS)  เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนสถานะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืน  …ฯลฯ แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถระดมทุนได้เอง  แต่การสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชียทั้งด้านการเงินและด้านวิชาการยังมีความสำคัญและ ควรมีการกระชับความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน   […]

เหยื่อ ณ จุดทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ เมืองฮิโระชิมะ และ เมืองนะงะซะกิ

  ข่าว:  69 ปีผ่านไป  นับตั้งแต่การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโระชิมะและนะงะซะกิ  เมื่อวันที่   6 สิงหาคม และวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488  (ค.ศ. 1945) นั้น    ครั้งนั้นการระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เมืองฮิโรชิมาราว 140,000 คน และที่เมืองนะงะซะกิราว 80,000  คน โดยนับถึงปลายปี พ.ศ. 2488  (จำนวนคนที่เสียชีวิตทันทีในวันที่ระเบิดลงมีจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้)  ทั้งนี้   “ฮิบะกุชะ” hibakusha (被爆者) ในภาษาญี่ปุ่น_ เหยื่อผู้ประสบภัยจากกัมมันตรังสี (ณ จุดที่ระเบิดนิวเคลียร์ถูกทิ้งลงใส่ในเมืองฮิโระชิมะและเมืองนะงะซะกิ) ซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนั้น  ต่อมาเมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2551 (หรือ ราว 63 ปี นับตั้งแต่การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์) มีรายชื่อผู้เสียชีวิตจากทั้งสองเมืองนี้ถูกจารึกไว้ 243,692 คน  และ ถัดมาในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน มีรายชื่อผู้เสียชีวิตที่ถูกจารึกไว้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 400,000 คน  (เมืองฮิโรชิมา 258,310 คน และเมืองนางาซากิ 145,984 คน) The surviving victims of the atomic bombings of […]

ต้นฮันโนะกิ

ข่าว:  ความกล้าทางจริยธรรม   บทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกจิตสำนึกมนุษยธรรม _   HANNOKI  ต้นฮันโนะกิ   “Japanese alder”  _  ต้นฮันโนะกิยืนต้นตระหง่านในสนามที่เมืองนี้  -ขณะที่ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 …หลังจากถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูต้นฮันโนะเอียงกะเท่เร่    รอบ ๆ ต้นฮันโนะกิเต็มไปด้วยร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บ  ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่ที่หลบอยู่ใกล้ ๆ ต้นไม้นี้สิ้นใจในเวลาต่อมา  …ปีนี้ (ปี 2557)  เป็นวาระครบรอบ 69 ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่น ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 4,500 คนกระจัดกระจายกันไปอาศัยอยู่ในประเทศและดินแดนต่าง ๆ 35 แห่งในปัจจุบัน ถ่ายทอดปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูเผชิญในต่างแดน  _ สามารถรับฟังการกระจายเสียงภาคภาษาไทยของ เอ็นเอชเค เวิลด์  เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรกภาษาไทย     5-9 สิงหาคม 2557  ออกอากาศสด  เวลาประเทศญี่ปุ่น 20:30,  21:30,  07:59,  และ 10:00  สำหรับเวลาประเทศไทย 18:30.  19:30,  05:59, และ 08:00 (http://bit.ly/UMcnkx; http://bit.ly/UMatAE; […]